Reklamuj swoją stronę | Usługi sprzątania | POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM
Polityka prywatności

Szanujemy TwojÄ… prywatność i dbamy o ochronÄ™ Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka PrywatnoÅ›ci dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postÄ™pujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz siÄ™ także o przysÅ‚ugujÄ…cych Ci prawach, oraz o tym, jak obowiÄ…zujÄ…ce przepisy chroniÄ… Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie siÄ™ z treÅ›ciÄ… Polityki PrywatnoÅ›ci przed rozpoczÄ™ciem korzystania z naszych usÅ‚ug.

I. Kto jest Administratorem Twoich danych, czyli komu je powierzasz ?
Administratorem Twoich danych osobowych, jest katalog biuranieruchomosci.eu z siedzibÄ… w Łódź, ul. pÅ‚k. Jana KiliÅ„skiego 158

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane?
1. Zakładanie konta i uwierzytelnienie Użytkownika w serwisie.
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbÄ™dne do wykonania umowy, której stronÄ… jest osoba, której dane dotyczÄ…, lub do podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ na żądanie osoby, której dane dotyczÄ…, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: nazwa użytkownika, adres e-mail. Dane te są pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny.
a) UsÅ‚ugi, dla których nie wymagane jest zÅ‚ożenia konta.
Wykaz usÅ‚ug: W serwisie sÄ… usÅ‚ugi, dla których nie jest wymagane korzystanie z rejestracji konta np. odpowiadanie na zamieszczone ogÅ‚oszenia, przeglÄ…danie ogÅ‚oszeÅ„, wyszukiwanie ogÅ‚oszeÅ„ za pomocÄ… wyszukiwarki dostÄ™pnej na stronie, oraz dodawanie ogÅ‚oszeÅ„.
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbÄ™dne do wykonania umowy, której stronÄ… jest osoba, której dane dotyczÄ…, lub do podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ na żądanie osoby, której dane dotyczÄ…, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane o Twojej aktywnoÅ›ci w serwisie, w szczególnoÅ›ci dane dotyczÄ…ce odwiedzanych przez Ciebie ogÅ‚oszeÅ„, dane dotyczÄ…ce sesji , systemu operacyjnego, przeglÄ…darki, lokalizacji i adresu IP
b) UsÅ‚ugi, dla których wymagane jest zaÅ‚ożenie konta
Wykaz usług: W serwisie aby korzystać z pełni usług i funkcjonalności należy posiadać aktywne konto Użytkownika. Na koncie Użytkownika znajdują się wiadomości kierowane w związku z zamieszczonym przez Ciebie ogłoszeniem.
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbÄ™dne do wykonania umowy, której stronÄ… jest osoba, której dane dotyczÄ…, lub do podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ na żądanie osoby, której dane dotyczÄ…, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane przez Ciebie w profilu Użytkownika, oraz dane o Twojej aktywnoÅ›ci w serwisie, w szczególnoÅ›ci dane dotyczÄ…ce odwiedzanych przez Ciebie ogÅ‚oszeÅ„, dane dotyczÄ…ce sesji , systemu operacyjnego, przeglÄ…darki, lokalizacji i adresu IP
Dane obligatoryjne są oznaczone przez nasz system, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności konta.
2. Rozpatrywanie i egzekucja skarg i roszczeń.
Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbÄ™dne do celów wynikajÄ…cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronÄ™ trzeciÄ…, z wyjÄ…tkiem sytuacji, w których nadrzÄ™dny charakter wobec tych interesów majÄ… interesy lub podstawowe prawa i wolnoÅ›ci osoby, której dane dotyczÄ…, wymagajÄ…ce ochrony danych osobowych, w szczególnoÅ›ci gdy osoba, której dane dotyczÄ…, jest dzieckiem" (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane w Profilu Użytkownika, dane dotyczÄ…ce korzystania z naszych usÅ‚ug jeÅ›eli zÅ‚ożone skargi czy roszczenia dotyczÄ… usÅ‚ug przez nas Å›wiadczonych, inne dane, które sÄ… niezbÄ™dne do wykazania istnienia roszczenia.
W przypadku zaÅ‚Ä…czenia dokumentacji do zÅ‚ożonej skargi lub roszczenia, niezbÄ™dne bÄ™dzie pozyskanie danych z tych dokumentów.

III. Komu udostępniamy Twoje dane?
1. Twoje dane są udostępniane wyłącznie w celu:
- zapewnienia dostępu, oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu
- zapewnienia wygody korzystania ze świadczonych usług
- zapewnienia bezpieczeństwa serwisu
Twoje dane nie są przez nas administrowane, a jedynie pośredniczymy w ich wymianie.

2. Twoje dane mogą zostać udostępnione poniższym podmiotom:
Dostawcy usÅ‚ug: Twoje dane osobowe sÄ… udostÄ™pniane dostawcom usÅ‚ug, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usÅ‚ug we wÅ‚asnym zakresie okreÅ›lajÄ… cele i zasady przetwarzania danych osobowych. Ze wzglÄ™du na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania Użytkowników naszej platformy handlowej nie noszÄ… znamion zachowaÅ„ robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
Podmioty przetwarzajÄ…ce: Twoje dane sÄ… przetwarzane przez dostawców wyÅ‚Ä…cznie na nasze polecenie. Podmioty te Å›wiadczÄ… dla nas usÅ‚ugi hostingu, marketingu online, obsÅ‚ugi poczty e-mail, powiadomieÅ„ web push czy inne zwiÄ…zane z analizÄ… ruchu w Serwisie, analizÄ… skutecznoÅ›ci prowadzonych kampanii marketingowych, oraz monitorowania zachowaÅ„ Użytkowników, profilowania danych i targetowania. Podmioty te wspierajÄ… realizacjÄ™ usÅ‚ug zwiÄ…zanych z funkcjonalnoÅ›ciÄ… konta użytkownika.
Organy PaÅ„stwowe, Å›cigania, nadzorcze i inne: Ponieważ mamy obowiÄ…zki prawne, Twoje dane mogÄ… zostać ujawnione organom Å›cigania, nadzorczym, podmiotom wykonujÄ…cym zadania publiczne, organom wÅ‚adzy publicznej oraz organom dziaÅ‚ajÄ…cym na ich zlecenie tj. jednostki organizacyjne prokuratury, policja, generalny inspektor ochrony danych osobowych (prezes urzÄ™du ochrony danych osobowych), prezes urzÄ™du ochrony konkurencji i konsumentów lub prezes urzÄ™du komunikacji elektronicznej.
Nowym nabywcom przedsiÄ™biorstwa: w momencie podjÄ™cia decyzji o sprzedaży naszych aktywów lub caÅ‚ego przedsiÄ™biorstwa, Twoje dane mogÄ… zostać przekazane nowemu nabywcy. W takim przypadku nabywca bÄ™dzie miaÅ‚ prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych w sposób okreÅ›lony w niniejszej polityce.
3. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe bÄ™dÄ… przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi sÄ… standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez KomisjÄ™ EuropejskÄ….

IV. W jaki sposób dbamy o bezpieczeÅ„stwo Twoich danych?
Wszystkie zgromadzone dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Twoje dane są chronione wewnętrznymi procedurami ochrony danych osobowych, oraz wdrożonymi systemami zabezpieczeń. Nasze systemy są nieustannie monitorowane aby zapobiec takim sytuacjom jak: przypadkowa utrata, ujawnienie lub dostęp do danych przez osoby nieuprawnione.
Ponadto Twoje dane osobowe używane podczas rejestracji i logowania używają szyfrowanej transmisji danych (SSL). Pozwala to na ochronę danych identyfikacyjnych i minimalizuje ryzyko przechwycenia dostępu do konta przez nieuprawnione podmioty lub osoby trzecie.

V. Czas przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe sÄ… przechowywane przez czas posiadania konta w serwisie i tylko i wyÅ‚Ä…cznie w celach Å›wiadczenia usÅ‚ug zgodnie z regulaminem i do celów marketingowych. Twoje dane po usuniÄ™ciu konta w serwisie mogÄ… zostać przechowywane do realizacji obowiÄ…zków wynikajÄ…cych z przepisów prawa lub w celu prawnie uzasadnionych interesów. Niezależnie od powyższego, Twoje dane przetwarzane w ramach zamieszczonych treÅ›ci (ogÅ‚oszeÅ„) sÄ… przechowywane przez okres 24 miesiÄ™cy od dnia wygaÅ›niÄ™cia lub usuniÄ™cia ogÅ‚oszenia. Dane osobowe, które sÄ… zwiÄ…zane z plikami Cookiess przechowywane przez okres odpowiadajÄ…cy cyklowi ich życia lub czasu, w którym sam je usuniesz. ZaÅ‚Ä…czniki przesyÅ‚ane w wiadomoÅ›ciach za poÅ›rednictwem serwisu przechowywane sÄ… do 36 miesiÄ™cy. Niezależnie od powyższego, możesz w każdym momencie sam usunąć wszelkie wiadomoÅ›ci, otrzymane w zwiÄ…zku z dodanym ogÅ‚oszeniem w naszym serwisie.

VI. Twoje prawa w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych
Zgodnie z nowymi przepisami każdy Użytkownik posiada prawa , które sÄ… zwiÄ…zane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
W każdym momencie masz prawo do skorzystania z poniższych praw:

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych - czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
  2. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych - jeżeli Twoje dane sÄ… niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany bÄ™dÄ… wymagać weryfikacji.
  3. Prawo do bycia zapomnianym - prawo to daje Tobie możliwość usuniÄ™cia wszystkich danych, które zostaÅ‚y zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat jeżeli nie sÄ… już niezbÄ™dne do celów, dla których zostaÅ‚y przez nas zebrane.
  4. Prawo do cofniÄ™cia zgody - w każdej chwili przysÅ‚uguje Ci prawo do cofniÄ™cia każdej zgody, którÄ… wyraziÅ‚eÅ› w momencie dokonywania okreÅ›lonych czynnoÅ›ci takich jak np. rejestracja czy wszelkie usÅ‚ugi i funkcjonalnoÅ›ci oferowane przez biuranieruchomosci.eu. Zmiana dotyczÄ…ca Twoich zgód nie może pociÄ…gać żadnych konsekwencji, jednakże cofniÄ™cie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usÅ‚ugi lub funkcjonalnoÅ›ci, które wymagajÄ… cofniÄ™tej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
  5. Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych - w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, bÄ™dzie również oznaczaÅ‚ TwojÄ… rezygnacjÄ™ z otrzymywania powiadomieÅ„, zwiÄ…zanych ze Å›wiadczeniem dostÄ™pnych usÅ‚ug w ramach serwisu, oraz przy wysyÅ‚aniu komunikatów marketingowych w formie wiadomoÅ›ci e-mail dotyczÄ…cych wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usuniÄ™ciem Twoich danych, jeżeli nie bÄ™dziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
  6. Prawo do przesÅ‚ania danych innemu podmiotowi - Jeżeli tego sobie życzysz masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostaÅ‚y przez nas zebrane i przesÅ‚ać je do innego administratora danych osobowych. Na TwojÄ… proÅ›bÄ™, dane te bÄ™dÄ… przez nas przesÅ‚ane pod warunkiem możliwoÅ›ci technicznych do takiego przesyÅ‚u. W takim przypadku, zgromadzone przez nas dane bÄ™dÄ… przekazane jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpoÅ›rednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO


VII. Kontakt
W celu uzyskania bardziej szczegóÅ‚owych informacji na temat naszej Polityki PrywatnoÅ›ci lub skorzystania z przysÅ‚ugujÄ…cych Ci praw możesz skontaktować siÄ™ z nami poprzez:
- poprzez formularz kontaktowy na stronie

Ciasteczka, pamięć lokalna, oraz pixel tags.
Używamy ciasteczek, oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług.
Ciasteczka to maÅ‚e tekstowe pliki, które zapisywane sÄ… na Twoim komputerze poprzez strony internetowe które odwiedzasz. SÄ… szeroko stosowane by zapewnić lub usprawnić dziaÅ‚anie stron internetowych. Używamy ich miÄ™dzy innymi do badania wydajnoÅ›ci naszych usÅ‚ug, w celu umożliwienia użytkownikom logowania do konta lub zapisywania preferencji Użytkownika.
Pixel tags to małe porcje kodu, na stronie, aplikacji, lub w powiadomieniu e-mail. Jak wiele innych firm, możemy ich używać do potwierdzenia czy użytkownik wszedł w interakcję z określonymi treściami, oraz by poprawić i zmierzyć wydajność naszych usług.
Pamięć lokalna to standardowa technologia, pozwalająca stronie lub aplikacji na zapisanie danych lokalnie na komputerze użytkownika i tak jak inne technologie pozwala nam na poprawienie usług, oraz sprawienie by działały szybciej i bardziej niezawodnie.

Usługi zapewniane przez podmioty trzecie.
W celu wzbogacenia usÅ‚ug i funkcjonalnoÅ›ci , zaimplementowaliÅ›my spoÅ‚ecznoÅ›ciowe przyciski, pluginy, widżety, oprogramowanie typu analytics oraz skryptu od podmiotów trzecich takich jak Facebook, Twitter, Google. UsÅ‚ugi z takÄ… funkcjonalnoÅ›ciÄ… mogÄ… używać ciasteczek tych podmiotów (tzw. third-party cookies), nad którymi nie mamy kontroli. W zwiÄ…zku z tym powinieneÅ› zawsze sprawdzić odpowiedniÄ… usÅ‚ugÄ™ podmiotu trzeciego by dowiedzieć siÄ™ wiÄ™cej na temat tego jak dziaÅ‚ajÄ… te ciasteczka.

Wyłączenie obsługi.
Możesz zawsze wyÅ‚Ä…czyć obsÅ‚ugÄ™ ciasteczek w Twojej przeglÄ…darce, wÅ‚Ä…cznie z obsÅ‚ugÄ… ciasteczek podmiotów trzecich, a także wyczÅ›cić lokalnÄ… pamięć. Jednakże uwzglÄ™dnij to, iż pewne funkcje naszych usÅ‚ug, takie jak autentykacja czy pamiÄ™tanie Twoich preferencji mogÄ… w takim przypadku nie dziaÅ‚ać prawidÅ‚owo.