Regulamin
Przed zg?oszeniem strony do katalogu prosz? zapozna? si? z poni?szym regulaminem:


1. W katalogu b?d? publikowane wy??cznie strony posiadaj?ce polsk? wersj? j?zykow? o warto?ciowej tre?ci (oceny tre?ci dokonuje administrator katalogu)
2. Opis i tytu? zg?aszanej witryny powinny odzwierciedla? faktyczn? jej zawarto??.
Ca?kowity zakaz duplicate content (powielania tre?ci) opisów w obr?bie katalogów.
3. Pola formularza zg?oszeniowego powinny by? wype?nione w j?zyku polskim w poprawnej gramatycznie formie. Nie nale?y pisa? tylko du?ymi literami.
4. Odrzucane b?d? strony naruszaj?ce prawo, zawieraj?ce tre?ci erotyczne, niepasuj?ce do kategorii katalogu, oraz te które zostan? uznane przez administratora za naruszaj?ce dobre obyczaje lub czyje? uczucia.
5. Nie wymagamy linku zwrotnego, jednak aby wspomóc swój wpis - polecamy doda? na swojej stronie link zwrotny:
6. Nie akceptujemy stron w budowie, niedost?pnych oraz podstron.
7. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany tre?ci zg?oszonego wpisu.
8. Jedna strona mo?e znajdowa? si? maksymalnie w 3 podkategoriach katalogu.
9. Czas oczekiwania na akceptacj? wpisu jest uzale?niony od ilo?ci zg?oszonych stron.
10. Adres e-mail podany w formularzu zg?oszeniowym s?u?y wy??cznie do kontaktu z osob? zg?aszaj?c? witryn? do katalogu.
11. Wyra?aj? Pa?stwo zgod? na otrzymywanie na e-mail u?yty w procesie dodawania wpisu wiadomo?ci reklamowych, handlowych, marketingowych i propozycji zawarcia umowy.
12. Nie udost?pniamy adresów e-mail osobom trzecim w/w wiadomo?ci dotycz? us?ug i promocji oferowanych w katalogach
13. Dodaj?c wpis do katalogu potwierdzaj? Pa?stwo i? u?yty e-mail jest u?ywany przez Pa?stwa
14. Op?ata jest pobierana za rozpatrzenie wpisu, a nie za jego publikacj?.
15. W przypadku niezaakceptowania strony w/w op?ata nie jest zwracana.P?atno?ci zapewnia firma MicroSMS.
Korzystanie z serwisu jest jednozanczne z akceptacj? regulaminów.
Je?li nie dosta?e? kodu zwrotnego w ci?gu 30 minut skorzystaj z formularza reklamacyjnego

Brak przed?u?enia wpisu po trzech tygodniach licz?c od dnia jego wa?no?ci skutkuje usuni?ciem strony z katalogu.

Dostawc? p?atno?ci internetowych jest RPDP Robert Paszkowski posiadaj?cy siedzib? w Warszawie 02-143, ul. ?wirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20. Je?li nie otrzyma?e? kodu zwrotnego skontaktuj si? z naszym dzia?em pomocy technicznej https://microsms.pl/customer/complaint/ w przypadku problemów z produktem b?d? b??dnym dzia?aniem kodu zwrotnego nale?y skontaktowac si? ze Sprzedaj?cym pod adresem email bok@boksnet.pl

Sprzedaj?cym jest Ireneusz Piotrowski posiadaj?cy siedzibe w ?ód? ul. Targowa 15