Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonuj?cego pod adresem url: administratordomen.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Boksnet 91-042 ?ód? ul. Targowa 15
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: bok@boksnet.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w nast?puj?cych celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu og?osze? drobnych
  • Wy?wietlanie og?osze? u?ytkowników
  • Obs?uga zapyta? przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u?ytkownikach i ich zachowaniu w nast?puj?cy sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostaj? wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urz?dzeniach ko?cowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych s? chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzi?ki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostaj? zaszyfrowane w komputerze u?ytkownika i mog? by? odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Has?a u?ytkowników s? przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashuj?ca dzia?a jednokierunkowo - nie jest mo?liwe odwrócenie jej dzia?ania, co stanowi obecnie wspó?czesny standard w zakresie przechowywania hase? u?ytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje has?a administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpiecze?stwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególno?ci oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa? Twoje dane osobowe innym odbiorcom, je?li b?dzie to niezb?dne do wykonania zawartej z Tob? umowy lub do zrealizowania obowi?zków ci???cych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy p?atno?ci
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie d?u?ej, ni? jest to konieczne do wykonania zwi?zanych z nimi czynno?ci okre?lonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowo?ci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie b?d? przetwarzane d?u?ej ni? przez 3 lata.
 3. Przys?uguje Ci prawo ??dania od Administratora:
  • dost?pu do danych osobowych Ciebie dotycz?cych,
  • ich sprostowania,
  • usuni?cia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przys?uguje Ci prawo do z?o?enia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie b?dzie mog?o by? wykonane w przypadku istnienia wa?nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz?dnych wobec Ciebie interesów, praw i wolno?ci, w szczególno?ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?.
 5. Na dzia?ania Administratora przys?uguje skarga do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb?dne do obs?ugi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mog? by? podejmowane czynno?ci polegaj?ce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu ?wiadczenia us?ug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpo?redniego.
 8. Dane osobowe nie s? przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, ?e nie przesy?amy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u?ytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostan? one podane.
 2. Serwis mo?e zapisa? informacje o parametrach po??czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, mo?e zapisa? informacj? u?atwiaj?c? powi?zanie danych w formularzu z adresem e-mail u?ytkownika wype?niaj?cego formularz. W takim wypadku adres e-mail u?ytkownika pojawia si? wewn?trz adresu url strony zawieraj?cej formularz.
 4. Dane podane w formularzu s? przetwarzane w celu wynikaj?cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs?ugi zg?oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji us?ug itp. Ka?dorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on s?u?y.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu u?ytkowników w serwisie mog? podlega? logowaniu. Dane te s? wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analiz? statystyczn? ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzib? w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej us?ugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Us?uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. W zakresie informacji o preferencjach u?ytkownika gromadzonych przez sie? reklamow? Google u?ytkownik mo?e przegl?da? i edytowa? informacje wynikaj?ce z plików cookies przy pomocy narz?dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalaj?ce na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania u?ytkownika na stronie, co mo?e dawa? z?udzenie, ?e dane osobowe u?ytkownika s? wykorzystywane do jego ?ledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania ?adnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich dzia?a? jest w??czona obs?uga plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, ?e serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzib? w USA) wie, ?e dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie ?adnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Us?uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika.
 4. Operator stosuje rozwi?zanie badaj?ce zachowanie u?ytkowników poprzez tworzenie map ciep?a oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje s? anonimizowane zanim zostan? przes?ane do operatora us?ugi tak, ?e nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotycz?. W szczególno?ci nagrywaniu nie podlegaj? wpisywane has?a oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwi?zanie automatyzuj?ce dzia?anie Serwisu w odniesieniu do u?ytkowników, np. mog?ce przes?a? maila do u?ytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyrazi? on zgod? na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 6. Operator mo?e stosowa? profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s? w nast?puj?cych celach:
  1. utrzymanie sesji u?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
  2. realizacji celów okre?lonych powy?ej w cz??ci "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta?e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta?e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
 6. Oprogramowanie do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) zazwyczaj domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? zmiany ustawie? w tym zakresie. Przegl?darka internetowa umo?liwia usuni?cie plików cookies. Mo?liwe jest tak?e automatyczne blokowanie plików cookies Szczegó?owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl?darki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?ce z operatorem Serwisu podmioty, w szczególno?ci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzib? w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzib? w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzib? w USA).

9. Zarz?dzanie plikami cookies – jak w praktyce wyra?a? i cofa? zgod??

 1. Je?li u?ytkownik nie chce otrzymywa? plików cookies, mo?e zmieni? ustawienia przegl?darki. Zastrzegamy, ?e wy??czenie obs?ugi plików cookies niezb?dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpiecze?stwa, utrzymania preferencji u?ytkownika mo?e utrudni?, a w skrajnych przypadkach mo?e uniemo?liwi? korzystanie ze stron www
 2. W celu zarz?dzania ustawienia cookies wybierz z listy poni?ej przegl?dark? internetow?, której u?ywasz i post?puj zgodnie z instrukcjami:

  Urz?dzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki zosta? wygenerowany bezp?atnie, w celach informacyjnych, w oparciu o nasz? wiedz?, bran?owe praktyki i przepisy prawa obowi?zuj?ce na dzie? 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed u?yciem jej na stronie. Wzór opiera si? na najcz??ciej wyst?puj?cych na stronach internetowych sytuacjach, ale mo?e nie odzwierciedla? pe?nej i dok?adnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uwa?nie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasi?gnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialno?ci za skutki pos?ugiwania si? tym dokumentem, poniewa? tylko Ty masz wp?w na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte s? zgodne z prawd?. Zwró? tak?e uwag?, ?e Polityka Prywatno?ci, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatno?? u?ytkownika na stronie www.